روش فیلمبرداری در ماشین

فیلمبرداری از اتومبیل های در حال حرکت همیشه یکی از چالش های عکاسان و فیلمبرداران بوده است. برای این کار روش های مختلفی ابداع شده است. معمولا در اکثر روش ها توسط میله ای دوربین را به اتومبیل می چسبانند و پس از آن بصورت کامپیوتری و یا روش های مختلف جلوه های ویژه آن میله را از تصویر حذف میکنند.

 

tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (2)

tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (46)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (47)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (1)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.irtasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (3)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (4)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (5)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (6)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (7)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (8)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (11)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (10)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (9)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (12)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (13)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (14)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (15)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (16)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (17)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (20)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (19)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (18)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (21)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (22)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (23)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (26)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (25)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (24)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (27)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (28)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (29)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (30)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (31)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (32)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (35)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (34)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (33)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (36)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (37)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (38)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (41)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (40)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (39)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (42)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (43)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (45)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (48)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (49)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (50)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (53)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (52)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (51)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (54)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (55)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (56)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (59)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (58)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (57)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (60)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (61)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (62)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (65)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (64)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (63)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (66)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (67)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (68)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (71)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (70)tasvir bardari az mashin dar hale harekat-jadidtarinha.ir (69)

/ 0 نظر / 22 بازدید