معرفی نادر معصومی فیلمبردار اهل رشت

 سوابق تحصیلی

 زبان و ادبیات / لیسانس / دانشگاه رشت /

 

 

 

نادر معصومی

 

1967- ۱۳۴۶Nader Masoumi

١٣۶٨

 

      سوابق حرفه‌ای (در حوزه فیلمبرداری)

١-  موشک کاغذی / فیلمبردار / بلند / ١٣٧۵ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٢-  درخت جان / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٧۶ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٣-  چریکه هورام / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٧٨ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

۴-  قطعه زمستانی / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٩ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

۵-  آوای جبرئیل / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٠ / کارگردان: سیروس رنجبر 

۶-  رسم عاشق‌کشی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨١ / کارگردان: خسرو معصومی 

٧-  مرزی برای زندگی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٢ / کارگردان: رضا اعظمیان 

٨-  آن مرد را نکشید / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٣/کارگردان: محمد اربابیان 

٩-  جایی در دوردست / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٣ / کارگردان: خسرو معصومی

١٠-شب به‌خیر فرمانده / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۴ / کارگردان: انسیه شاه‌حسینی 

١١-وقتی همه خواب بودند / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۴ / کارگردان: فریدون حسن‌پور

١٢-ژانی گه ل / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۴-١٣٨۵ / کارگردان: جمیل رستمی 

١٣-باد در علفزار می‌پیچد / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۵ / کارگردان: فریدون حسن‌پور 

١۴-بالاتر از آسمان / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۵ / کارگردان: خسرو معصومی 

١۵-نشانی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۶ / کارگردان: فریدون حسن‌پور 

١۶-کودک و فرشته / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٧ / کارگردان: مسعود نقاش‌زاده 

١٧-پای پیاده / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٧ / کارگردان: فریدون حسن‌پور

١٨-سمفونی ایران / مدیر فیلمبرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: وحید موسائیان 

١٩-سمفونی رسانه نور و پیام / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٣ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٢٠-خشت غربت انتظار / فیلمبردار / مستند / ١٣٧١ / کارگردان: امیر سائلی 

٢١-دست‌ها / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧١ / کارگردان: امیر سائلی 

٢٢-زیران / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر

٢٣-بی‌بی‌تاب / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٣ / کارگردان: رضا مجلسی

٢۴-آسمان کوتاه / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: جمشید یداللهی 

٢۵-مینا / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: رضا مجلسی 

٢۶- دختر کوه‌های شقایق / فیلمبردار / مستند / ١٣٧۴ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٢٧-من و پرنده‌هایم / فیلمبردار / مستند / ١٣٧۴ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر

٢٨-بچه گرگ‌های بام گیلان / فیلمبردار / مستند / ١٣٧۴ /  کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٢٩-بچه‌های نیزار / فیلمبردار / مستند / ١٣٧۴ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٣٠-غریبه مالا / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: حسن بهرام‌زاده

٣١- لله وا / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: محمدعلی سجادی

٣٢-کشتی نوح / مدیر فیلمبرداری / مستند / ١٣٧٧ / کارگردان: سودابه بابالگی 

٣٣-داغما / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: ایرج سالاروند 

٣۴-اطاق برای اجاره / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: حمید قطبی 

٣۵-شیفت / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣۶-آوای سرزمین مهر / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٧٨-١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٧-دست‌های خورشید / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٨-رنگ و رنج / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٩-تا کنار آفتاب / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۴٠-سفر به دیگرسو / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

۴١-خوشه‌های مهر / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۴ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

۴٢-سکوت آبی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۴ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

۴٣-شکوفه‌های انتظار / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۵ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۴۴-وقت شکفتن بهار / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۴۵-آب، آب، زندگی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۴۶-رنگ آفتاب / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۵ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۴٧-مجموعه شیمی برای زندگی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٠-١٣٨١ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

۴٨-دیلمان بهشت گم شده 1 / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۶ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

۴٩- دیلمان بهشت گم شده 2 / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨۶ / کارگردان: فرهاد مهران فر

۵٠-از یاد رفته / مدیر تصویربرداری / بلند / ١٣٨٣ / کارگردان: حسین محجوب 

۵١-برای زندگی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٢-لحظه‌های زندگی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٣-طلایه / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵۴-جادوی سبز / مدیر تصویربرداری / مستند /١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵۵-قطره قطره زندگی / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵۶-اکنون، آن عشق / مدیر تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: میراحمد میراحسان 

۵٧-التهاب شبانه / مدیر تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٠ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٨-سایه‌های لرزان / مدیر تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٩-عیسی باران / مدیر تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٠ / کارگردان: مهدی قربان‌پور 

۶٠-پل / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: کاوه بهرامی‌مقدم 

 

     دیگر سوابق حرفه‌ای 

١-دختر بهار / کارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: نادر معصومی 

٢-گردش سایه‌ها / کارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: نادر معصومی 

٣-مجموعه داستان‌های هنر / کارگردان و تدوینگر/ سریال / ١٣٧۶ / کارگردان: نادر معصومی 

۴-منیره / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧۶ / کارگردان: فرهاد ربیعی 

۵-مجموعه سینمای تجربه / تدوینگر / سریال / ١٣٧٧ / کارگردان:حسن بهرام‌زاده 

۶-مجموعه آوای سرزمین مهر / تدوینگر / سریال / ١٣٧٩-١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٧-رنگ و رنج / تدوینگر / مستند / ١٣٨٣  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٨-آب، آب، زندگی / تدوینگر / مستند / ١٣٨٣  / کارگردان: الهه گل‌محمدی

٩-رنگ آفتاب / تدوینگر / مستند / ١٣٨۵  / کارگردان: الهه گل‌محمدی

١٠-سکوت آبی / تدوینگر / مستند / ١٣٨۴  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١١-التهاب شبانه / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٠  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١٢-آسمان کوتاه / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٣  / کارگردان: جمشید یداللهی 

١٣-این گل‌ها رنگی نیست / کارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٣/ کارگردان: نادر معصومی 

١۴-سایه‌های لرزان / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل محمدی

١۵-آوای شب / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١۶-ساز سنگ / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١٧-سفر به دیگرسو / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌‌محمدی

١٨-وقایع نگاری ناتمام / کارگردان ،تهیه کننده و تدوینگر / بلند، مستند / ١٣٨١-١٣٨۶/ کارگردان:‌ نادر معصومی 

 

       جوایز

١-  دختر کوه‌های شقایق / ١٣٧۵ / جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم‌های تخصصی جشنواره بین‌المللی رشد

٢-  کلکا (شکر سرخ) / ١٣٧٣ / مدال برنز بهترین فیلم مستند جشنواره بین‌المللی یونیکا آرژانتین

٣-  گردش سایه‌ها / ١٣٧٧ / تندیس کارگردانی بهترین فیلم داستانی کوتاه جشن خانه سینما

۴-  دست‌ها / ١٣٧٣ / تندیس جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم تجربی سینمای جوان ایران

5-  درخت بی‌جان / ١٣٧٧ / جایزه تندیس کتاب زرین بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

۶-  بی‌بی تاب / ١٣٧۵ / جایزه بهترین فیلمبرداری تولیدات صدا و سیمای مرکز

 

      تالیف و ترجمه

١-کتاب سال عکاسی سیاه و سفید ایران ١٣٨١ /  انتشارات: اداره کل ارشاد گیلان/ ١٣٨١

٢- کتاب سال عکاسی سیاه و سفید ایران ١٣٨٢ /انتشارات: اداره کل ارشاد گیلان/ ١٣٨٢

٣-کتاب سال عکاسی سیاه و سفید ایران ١٣٨٣ / انتشارات: اداره کل ارشاد گیلان/ ١٣٨٣

۴- کتاب سال عکاسی سیاه و سفید ایران ١٣٨۴-١٣٨۵ /انتشارات: اداره کل ارشاد گیلان/ ١٣٨۴-١٣٨۵

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید